ŚLUB KONKORDATOWY WE WŁOSZECH

 

ŚLUB KONKORDATOWY WE WŁ0SZECH

 ŚLUB ZAWARTY W KOŚCIELE PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH WARUNKÓW ZOSTANIE ZAREJESTROWANY WE WŁOSKIM URZĘDZIE STANU CYWILNEGO I BĘDZIE MIAŁ SKUTKI CYWILNO-PRAWNE.

ŚLUB KONKORDATOWY RÓŻNI SIĘ TYM OD ŚLUBU KOŚCIELNEGO, ŻE KSIĄDZ ODPRAWIAJĄCY MSZĘ DODATKOWO ODCZYTUJE MŁODEJ PARZE ARTYKUŁY WŁOSKIEGO KODEKSU CYWILNEGO nr.143,144,147, KTÓRE MÓWIĄ O PRAWACH I OBOWIĄZKACH MAŁŻONKÓW

PO CEREMONI NOWOŻEŃCY ORAZ ŚWIATKOWIE PODPISUJĄ AKT ŚLUBU, SPORZĄDZONY W DWÓCH ORYGINAŁACH, KTÓRY NASTĘPNIE ZOSTANIE PRZESŁANY DO WŁOSKIEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO.

DOKUMENTY DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO

1.KOPIA POLSKIEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI-PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY

2.DOKUMENT NULLA OSTA AL MATRIMONIO ALL ESTERO, ŻE MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO, GDZIE MUSZĄ BYĆ WYMIENIONE NAZWISKA I IMIONA RODZICÓW NOWOŻEŃCÓW, MUSI BYĆ PRZETŁUMACZONY I ZALEGALIZOWANY PRZEZ POLSKĄ PLACÓWKĘ DYPLOMATYCZNĄ WE WŁOSZECH.

3.LICENCJA WYSTAWIONA PRZEZ KSIEDZA PROBOSZCZA PARAFI ZAMIESZKANIA JEDNEGO Z NOWOŻEŃCÓW NA ZAWARCIE MAŁZEŃSTWA, ZE WSKAZANIEM NA KOŚCIÓŁ W KTÓRYM MA BYĆ UDZIELONY ŚLUB

4. ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO- SKŁADAMY U KSIEDZA PROBOSZCZA

5.ŚWIADECTWO CHRZTU

6. ŚWIADECTWO BIERZMOWANIA

PO ZŁOŻENIU W KANCELARI PARAFIALNEJ DOKUMENTÓW .,OGŁASZA SIĘ ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE. PO ZAKOŃCZENIU KSIĄDZ SPISUJE PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY I WYDAJE LICENCJĘ.

DOKUMENTY I LICENCJĘ PRZEDSTAWIAMY W KANCELARII PARAFIALNEJ WE WŁOSZECH, NATOMIAST DOKUMENTY CYWILNE BĘDĄ DOSTARCZONE DO WŁOSKIEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO.

PROBOSZCZ PARAFII W KTÓREJ UDZIELONO ŚLUBU W CIĄGU 5 DNI OD ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEKAZUJE JEDEN Z DWÓCH ORYGINAŁÓW AKTU ŚLUBU DO WŁOSKIGO URZĘDU STANU CYWILNEGO, GDZIE ZOSTAJE ZAREJESTROWANY. ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI POSIADA SKUTKI PRAWNE OD DNIA JEGO ZAWARCIA.

ŚLUB CYWILNY PRZED KONSULEM RP

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UDZIELENIA ŚLUBU

1.PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY

2. POLSKI ODPIS ZUPEŁNY AKTU URODZENIA

3. ODPIS AKTU MAŁŻEŃSTWA JEŻELI JEDNA ZE STRON JEST PO ROZWODZIE

4.PISEMNE ZAPEWNIENIE PRZEWIDZIANE W ART.76. US 1 PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (DZ.U z 2014r. poz 1741 ŻE NIE WIEDZĄ O ISTNIENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA, ZŁOŻONE PRZED KONSULEM RP

5. KOPIA DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI DWÓCH ŚWIADKÓW.

OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZED KONSULEM RP O ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA PRZESYŁANE JEST DO URZĘDU STANU CYWILNEGO, GDZIE SPORZĄDZANY JEST AKT MAŁŻEŃSTWA.

ŚLUB ZAWARTY PRZED WŁOSKIM URZĘDNIKIEM STANU CYWILNEGO

DOKUMENTY

1.ZAŚWIADCZENIE ŻE MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO. POZA GRANICAMI KRAJU ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE PRZEZ KONSULA RP, LUB OSOBIŚCIE W DOWOLNYM USC W POLSCE.

2.WAŻNY DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT.

3.POLSKI ODPIS AKTU URODZENIA

4. W PRZYPADKU OSÓB KTÓRE ZAWIERAŁY WCZEŚNIEJ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ODPIS AKTU MAŁŻEŃSTWA Z ADNOTACJĄ O JEGO ROZWIĄZANIU ALBO UNIEWAŻNIENIU, LUB ODPIS AKTU ZGONU POPRZEDNIEGO MAŁŻONKA

5. ZAŚWIADCZENIE O STANIE WOLNYM

ZAPEWNIAMY POMOC W PRZYGOTOWANU I TŁUMACZENIU DOKUMENTÓW.